Toolbox
Kôš (0)
Porovnanie výrobku (0)
Index-výrobku

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

Firma Hasit s.r.o. dodává zboží našim zákazníkům, kteří mají s námi nebo s našimi smluvními partnery uzavřenou platnou obchodní smlouvu. V případě dodržení smlouvou stanovených podmínek, má zákazník nárok ne slevy, odpočty a odložené rabaty uvedené v obchodní smlouvě. Produkty nesmí být předmětem exportu bez souhlasu dodavatele (Hasit s.r.o.)

Ceny jsou platně a ze strany Hasit s.r.o. zaručené po dobu platnosti smlouvy.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Tiskové chyby na webu i v dalších materiálech jsou vyhrazeny.

Všeobecné platební podmínky

Běžná splatnost faktur je 14 dní od data vystavení faktury. V případě provádění plateb prostřednictvím inkasa z účtu zákazníka poskytujeme odpočet dle smluvních podmínek. Při úhradě faktury uvádějte číslo faktury jako variabilní symbol. V případě prodlení účtujeme úrok ve výši 5% p.a. z dlužné částky a v tomto případě si vyhrazujeme právo pozastavit dodávky veškerého zboží a služeb až do zaplacení celé pohledávky včetně jejího příslušenství. Další dodávky mohou být podmíněny platbou předem nebo opravňují Hasit odstoupit od smlouvy.

Všeobecné dodací a logistické podmínky

Uvedené ceny produktů jsou kalkulovány včetně ceny dopravy po území celé ČR, v případě objednání uceleného kamionu písemnou formou. V obchodní smlouvě jsou dodací podmínky vždy upřesněny. Dodávky volně loženého materiálu (VL) zajišťujeme zpravidla do 24 hod. od závazného objednání v minimálním množství 10 tun. V případě odvozu sila ze stavby je dobropisováno max. do výše 3 t vráceného materiálu. V případě nadstandardního (nad rámec objednávky) dodání VL materiálu je účtována doprava cisterny 35,- Kč/ km oběma směry. Dodávka BL (baleného) zboží je zajišťována zpravidla do 48 hodin od závazného objednání. Dodávky WDVS (zateplovacího systému) je zajišťována v minimálním množství 120 m2 zpravidla do 5 dnů od závazného objednání. Objednávka doručená v pracovní den po 14.00 hodině (nebo ve dnech pracovního volna) bude evidována jako obdržená následující pracovní den.

Zboží dodáváme standardně na EUR paletách. V případě prodeje EUR palety účtujeme 250,-Kč. V případě vrácení palety až po 2 měsících od odběru zboží, účtujeme zákazníkovi oběhovou srážku ve výši 10%. Maximální doba vrácení EUR palet je 6 měsíců. Zboží dodávané na paletách je obvykle zabezpečeno folií, která slouží jako fixace ale nikoliv jako vodotěsná ochrana materiálu. V případě dodatečného foliování bude účtováno 90,- Kč/ paleta.

Suché maltové směsi a minerální barvy uváděné na trh v ČR firmou Hasit jsou certifikovány státní zkušebnou č. 204 TZÚS Praha. Na stanovené výrobky je vydáno prohlášení o shodě.

Hořečnatovápenatá hnojiva uváděná na trh v ČR firmou Hasit jsou registrována státní zkušebnou č. 217 ÚKZÚS Praha.

Dodávky probarvených produktů

Odběratel bere na vědomí možnost vzniku odchylek v odstínech barvy vzorníku oproti reálným odstínům, které jsou dány technickými možnostmi tisku vzorníku a nebudou považovány za vady produktu. Vzorník barev má pouze orientační význam pro výběr odstínů zákazníkem. Množství odstínů jednotlivých druhů probarvených produktů je dána nabídkou dodavatele. Kupující se zavazuje zajistit při aplikaci probarvených produktů na stavbách dodržení zásady, že na stavbě kde má být dosaženo jednotné barevnosti, musí být použit probarvený produkt z jedné výrobní šarže uvedené na obalu. V případě, kdy toto nelze dodržet, musí být prokazatelně kupujícím (zákazníkem) na zkušební ploše ověřena shoda doobjednaného odstínu probarveného produktu s požadovaným odstínem. Pro dosažení co nejlepší barevné shody je kupující povinen při doobjednávce uvést, že se jedná o doobjednávku a mimo odstínu barvy udat i datum a místo výroby uvedené na obalu produktu z původní objednávky. Odchylky odstínů probarvených produktů jednotlivých šarží nejsou vadou produktu a jsou způsobeny možnými odchylkami použitých výchozích surovin, přičemž není snížena kvalita produktu a nemohou být předmětem reklamace

Uvedené ceny jsou nezávazně doporučené prodejní ceny bez započtení zákonné sazby DPH.

Obchodní partneři mají možnost dohodnout se svými partnery ceny odlišné od uvedených cen.